Klienci indywidualni

Kancelaria KLK oferuje profesjonalną pomoc prawną i doradztwo Klientom indywidualnym. W szczególności oferujemy pomoc i doradztwo prawne w następujących sferach

Prawo obligacyjne

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów lub czynów niedozwolonych (np. błędy medyczne, błędy w sztuce budowlanej wypadki komunikacyjne)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów których stroną jest konsument
 • reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami
 • podejmowanie działań przedsądowych o charakterze mediacyjnym

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego
 • reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego w postępowaniu sądowym
 • pełnienie roli obrońcy w postępowaniu wykonawczym

Sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne

 • pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń i zezwoleń
 • reprezentacja stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja stron w postępowania przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód ze wszystkimi związanymi z tym aspektami, w szczególności ustalenie władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów z dziećmi, prawa do mieszkania
 • reprezentowanie stron w sprawach o alimenty
 • prowadzenie spraw o orzeczenie separacji

Prawo spadkowe

 • reprezentowanie stron w postępowaniach o stwierdzenie nabycia oraz dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności testamentu

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy
 • reprezentowanie pracowników w sprawach o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych oraz za mienie powierzone

Prawo rzeczowe

 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia posiadania oraz wydania nieruchomości
 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie
 • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności drogowych i przesyłowych
 • prowadzenie spraw dotyczących współwłasności, w tym także w przedmiocie jej zniesienia