Prawo sportowe

Dla klubów sportowych

 • obsługa części administracyjnej podmiotu, w szczególności obsługa organów klubu z uwzględnieniem pomocy w przygotowywaniu uchwał i aktów wykonawczych, sprawozdawczość, przygotowywanie i udział w walnych zgromadzeniach
 • obsługa prawna części sportowej działalności klubu w szczególności w zakresie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych rozgrywkach i zawodach
 • sporządzenie kontraktów zawodniczych i udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia,
 • obsługa postępowań dyscyplinarnych w ramach klubu
 • współpraca przy kontaktach z organizacjami związkowymi w tym sporządzanie odwołań od decyzji
 • obsługa prawna i pomoc w organizacji imprez sportowych
 • przekształcenia stowarzyszeń kultury fizycznej w spółki akcyjne
 • obsługa procedur transferowych
 • sporządzanie opinii prawnych związanych z funkcjonowaniem klubu
 • zakładanie przekształcanie oraz likwidacja klubów sportowych

Dla zawodników

 • sporządzanie lub opiniowanie kontraktów zawodniczych oraz udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z uprawianiem sportu
 • prawo do wizerunku oraz ochrona wizerunku zawodnika
 • pomoc w procedurach dyscyplinarnych toczących się przeciwko zawodnikowi, zarówno klubowych jak i związkowych
 • sporządzanie lub opiniowanie umów sponsorskich oraz udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia