Zamówienia publiczne

Dla wykonawców

  • analiza wymogów stawianych przez zamawiających, w tym ich kontrola pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
  • pomoc w sporządzaniu ofert i wniosków, tak by odpowiadały ustanowionym warunkom
  • sporządzanie odwołań i reprezentowanie wykonawców w toczących się postępowaniach zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed sądami powszechnymi
  • przygotowywanie i opiniowanie umów konsorcjalnych

Dla zamawiających

  • pomoc w wyborze trybu udzielania zamówienia publicznego
  • przygotowywanie i opiniowanie postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
  • monitorowanie prawidłowości przebiegu procedury przetargowej, z uwzględnieniem opiniowania czynności podejmowanych w toku postępowania
  • reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi

Dla przystępujących

  • analiza rozstrzygnięć zamawiających pod kątem zasadności przystąpienia do toczącego się postępowania odwoławczego
  • reprezentowanie przystępujących w toczących się postępowaniach zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed sądami powszechnymi