Kariera

Kancelaria „Kiesler, Lorenz, Kiesler” z siedzibą w Katowicach zaprasza do współpracy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego, a także osoby zamierzające przystąpić do egzaminu wstępnego na powyższe aplikacje w roku 2019.
 
Kancelaria zainteresowana jest podjęciem trwałej i perspektywicznej współpracy w ramach bardzo szerokiego spektrum świadczonej obsługi prawnej. Spółka jest spadkobiercą doświadczeń kancelarii prawnych prowadzonych wcześniej indywidualnie przez jej wspólników i jej historia sięga początków lat 90. W związku jej z dynamicznym rozwojem zakres działalności obejmuje coraz to nowe gałęzie prawa, bazując głównie na obsłudze przedsiębiorców, jednostek Skarbu Państwa oraz organizacji non-profit.

OFERUJEMY:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
- możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w bardzo wielu dziedzinach prawa poprzez zetknięcie z niekonwencjonalnymi zagadnieniami prawnymi;
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i wykonywanych czynności, z możliwością uzyskiwania premii wynikających ze zrealizowanych projektów;
- uczestnictwo w rozprawach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą;
- udział w ciekawych, interdyscyplinarnych projektach współorganizowanych przez Spółkę, umożliwiających wszechstronny rozwój zawodowy;
- możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientami;
- czas pracy uwzględniający obowiązki związane z odbywaniem aplikacji;
- możliwość objęcia patronatem.

OCZEKUJEMY:
- zaangażowania i sumienności w realizacji powierzonych zadań;
- umiejętności kreatywnego myślenia i proponowania nieszablonowych rozwiązań;
- łatwości w nawiązywaniu i budowaniu relacji z Klientami;
- dodatkowymi atutami będą prawo jazdy oraz własny samochód.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- bieżące doradztwo prawne świadczone na rzecz Klientów;
- sporządzanie opinii prawnych;
- sporządzanie oraz weryfikacja umów;
- sporządzenie pism procesowych, w szczególności na gruncie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i pracy;
- prowadzenie spraw sądowych wraz z udziałem w rozprawach;
- udział w komisjach i zespołach zadaniowych Klientów Spółki.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
lp.lagel-klk@oruib

W treści odpowiedzi należy zawrzeć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Kiesler, Lorenz, Kiesler Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. j. W celu uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Kiesler, Lorenz, Kiesler Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. j., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587213, NIP: 954-276-06-05. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez nr tel.: (32) 609-45-81, a także adres e-mail: lp.lagel-klk@oruib.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury.
4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne wszelkie inne dane, jeżeli takowe zostaną podane w procesie rekrutacji.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o:
- przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w przypadku danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f) RODO).
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.
9. Moje dane osobowe będą mogły być przekazywane do współpracujących z Kancelarią podmiotów, takich jak np. biura rachunkowe. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa)”.


paragraf